Perspectieven voor beleid

Analyses van trends en trendbreuken in publieke dienstverlening

Terugblikken om vooruit te zien

Beleidsmakers kijken graag vooruit. Zij vergeten daardoor dikwijls terug te kijken, terwijl het verleden een schat aan informatie biedt die onmisbaar is bij het ontwikkelen en uitvoeren van overheidsbeleid. Informatie die niet alleen noodzakelijk is om de achtergronden van de maatschappelijke problemen die men wil voorkomen of verminderen scherp in beeld te krijgen, maar ook inzicht geeft in het succes en falen van eerder genomen maatregelen. Gewapend met deze kennis kan het beleid voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden, kan men succesvol beleid opnieuw toepassen en falend beleid vermijden.

De Greiner

Over Beleidsresearch

Beleidsresearch is al meer dan 25 jaar actief om deze historische kennis beschikbaar te stellen aan politiek, beleid en burgers. De laatste jaren gebeurt dat vooral in de vorm van trendrapportages. Deze trendstudies brengen de ontwikkelingen van een groot aantal publieke sectoren en organisaties vanaf 1980 in beeld. Van het primair onderwijs tot het wetenschappelijk onderwijs, van de politie tot het gevangeniswezen of van organisaties als het CJIB en het Kadaster, van al deze sectoren en organisaties zijn (en worden) de belangrijkste trends in prestaties gevolgd en afgezet tegen de ontwikkeling van de kosten en het gevoerde beleid.

Beleidsresearch werkt daarbij nauw samen met de Stichting IPSE Studies.

Trends in Publieke Sector

Sinds 2018 zijn deze trends ook te volgen via de webapplicatie Trends in Publieke Sector (TiPS). Deze gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke online database bevat een grote hoeveelheid gegevens over prestaties en ingezette middelen van de Nederlandse publieke dienstverlening vanaf 1980 tot heden. Op dit moment bevat TiPS tijdreeksen van sectoren op het gebied van onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo) en veiligheid en justitie (politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen). De intentie is de applicatie uit te breiden met tijdreeksen over het functioneren van andere publieke sectoren, zoals op terrein van zorg en infrastructuur.

Webapplicatie Trends in Publieke Sector (TiPS)
TrendsinPubliekeSector.nl

Daarnaast werkt Beleidsresearch aan de ontwikkeling van een nieuwe webapplicatie: Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU). In deze open access database zullen de trends in de prestaties en ingezette middelen van zbo’s en agentschappen worden gepresenteerd.

Onderzoeksprojecten per beleidsterrein/sector

Onderwijs

Onderwijs

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs


Veiligheid en justitie

Veiligheid en justitie

 • Politie
 • Rechterlijke macht
 • Gevangeniswezen
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)


Zorg

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • Verpleging, verzorging en thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg


Infrastructuur en waterstaat

Infrastructuur, water en milieu

 • Drinkwatersector
 • Energiesector
 • Spoorsector
 • RDW


Ander trendonderzoek

 • Trends en trendbreuken in het waterbeleid
 • Beleidsontwikkeling waterhuishouding Deltagebied
 • Internationale besluitvorming rond het Maas- en Scheldestroomgebied
 • Beleid en uitvoering stormvloedkering Oosterschelde
 • Trends in scheepvaart en havenontwikkeling
 • Voor- en nadelen compartimenteren van dijkringen bij beperking overstromingsrisico’s
 • Transities in het rivierenbeleid (dissertatie)
 • Oorzaken kostenstijging infrastructurele projecten
 • Samenwerking rijksoverheid en bedrijfsleven in de grond-, water- en wegenbouwsector
 • Financiële verhouding in de waterstaatszorg
 • Trends en patronen uitgaven Rijkswaterstaat


Sectoroverstijgend onderzoek

Beleidsonderzoek

 • Relatie beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, V&J en netwerksectoren
 • Verkenning productiviteitsmeting kerndepartementen
 • Identificatie en analyse van de meest kenmerkende maatschappelijke trends in Nederland in de periode 1975 – 2005


Contact

Alex van Heezik | Beleidsresearch.nl

BEZOEKADRES
De Greiner | Voorhelmstraat 25
2012 ZM Haarlem

VESTIGINGSADRES
Hoofmanstraat 11
2013 DP Haarlem

beheerHome